Kouvolasta urheilukaupunki – Äänestä liikuntaehdokasta!

06.06.2021

Vuoden 2021 kuntavaalit ovat merkittävässä roolissa urheilun ja liikunnan näkökulmasta, sillä kuntien rooli sekä liikuttajana että liikunnan mahdollistajana on suuri. Hyvinvoivassa kunnassa on liikuntapalveluita kaikille iästä ja taustasta riippumatta. Hyvinvoivassa kunnassa liikkuminen ja liikunta ovat tärkeässä roolissa. 

Kouvolassa ihmisten liikkuminen on kirjattu kaupungin strategiaan. Näen silti, ettei pelkkä strategiakirjaus riitä, vaan puollan liikuntapoliittisen ohjelman laatimista Kouvolan kaupungille. Istuvat valtuutetut Jenni Aikio, Kaisa Spies ja Sari Hyytiäinen jättivät tästä jo valtuustoaloitteen kokouksessaan 8.2.2021 ja valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Aloitteessa sanotaan:

"Kouvolaa kutsutaan urheilukaupungiksi ja liikkumisen edistäminen on kirjattu kaupunkistrategiaan. On aika luoda pitkän aikavälin liikuntapoliittinen suunnitelma edistämään liikkumista ja urheilua Kouvolassa. Kouvolan liikuntapoliittisen ohjelman tulee pohjautua valtioneuvoston liikuntapoliittiseen selontekoon, jossa linjataan niin liikkumisen edistämisestä, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta kuin huippu-urheilusta.

Liikuntapoliittisen ohjelman valmistelussa tulee arvioida kaupungissa harjoitettavaa liikuntapolitiikkaa, Kouvolan kaupungin liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotoja, toteuttaa lapsi- ja sukupuolivaikutusten arviointeja sekä selvittää liikuntapaikkainvestointien ja resurssien jakautuminen sukupuolten välisen tasa-arvon, eri liikuntalajien välisen yhdenvertaisuuden sekä erityisryhmien tukemisen suhteen."

(Lähde: https://ep10.kouvola.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021411-15)


Kouvolasta urheilukaupunki?

Kymenlaakson Liikunnan (lyhyemmin Kymli) mukaan "liikunta ja liikkuminen tulee nähdä laajana kokonaisuutena, eikä vain esim. huippu-urheiluna. Esim. kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on 1) lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, 2) ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja 3) vahvistaa osallisuutta (thl.fi). Liikunta on keskeinen ratkaisu näihin kaikkiin ja sen asemaa kuntien hyvinvointityössä tulee vahvistaa. Pelkästään Kymenlaaksossa vuotuinen liikkumattomuuden kustannus on vuosittain varovaisestikin arvioiden 94 miljoonaa euroa! *(UKK instituutti tutkimus). Kun vertailuluvuksi otetaan PELKÄSTÄÄN Kymsoten noin 750 miljoonan vuotuiset toimintakulut hahmottuu potentiaali säästöihin!" (Lähde: https://www.kymli.fi/kuntavaalit/)

Haluan nostaa esiin myös muita Kymlin esiin nostamia asioita liikunnan ja urheilun huomioimisessa kunnan päätöksenteossa:


  • Liikunta osaksi päätöksentekoa ja ennakkovaikutuksien arvioimista

Kunnan päätöksenteossa otetaan huomioon ennakkoon kuntalais-, ympäristö-, organisaatio- ja henkilöstövaikutukset sekä taloudelliset vaikutukset, mutta miksei otettaisi huomioon myös liikunan vaikutuksia? Lisäksi esimerkiksi kouluverkkopäätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon se, että monet koulujen salit ovat merkittäviä seuratoiminnan toimimisen paikkoja. Lisäksi liikunta on kunnassa isosti yhteisöllistävä tekijä, jonka merkitystä ei voi väheksyä.


  • Liikunta kuntastrategiassa & liikuntapoliittinen ohjelma

Kuten ja yllä mainitsin, liikunta on kirjattu kaupungin strategiaan - mutta se ei pelkästään riitä, vaan Kouvolaan tulee saada liikuntapoliittinen ohjelma. Kymlin mukaan "Liikunta nähdään poikkihallinnollisena ja laaja-alaisena strategisena kokonaisuutena, jolla on merkittäviä vaikutuksia kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin, vetovoimaisuuteen, viihtyvyyteen, matkailuun sekä yritysten elinvoimaisuuteen. Kunta toimii aktiivisesti kaikkien väestöryhmien liikkuvat ohjelmakokonaisuuksissa. Laaja-alainen sisältää myös yhdistykset, yritykset ja kunnan yhteistyön. Siihen vaikuttavat monet erilaiset toimijat. Liikunta ja urheilu vaikuttaa laajasti myös paikallisten yritysten elinvoimaisuuteen, kun ostopalveluina ostetaan paljon tuotteita ja palveluita. Liikunta ja urheilu työllistää itse jo Kymenlaaksossa kokonaisuutena satoja henkilöitä ja pelkästään liikuntajärjestöjen henkilötyövuosia tulee toista sataa."


  • Seuratoiminnan tukeminen & maksuttomat harrastevuorot alle 18-vuotiaille

Kouvolan kaupungissa toimii seuraparlamentti, jonka roolia ja ajatuksia päätöksenteossa tulee jatkossa korostaa ja huomioida entistä enemmän, sillä seuraparlamentti on asiantuntijaelin.

Urheiluseurat tunnistetaan kunnan strategisena kumppanina Kouvolassa ja kunnan tulee tukea urheiluseuroja toiminta-, kohde- ja tapahtuma-avustuksin.

Kannatan myös alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten maksuttomia liikunpaikkavuoroja: Kouvolaan tulisi saada vuorojärjestelmään malli, jossa kuitenkin käyttämättömästä vuorosta aiheutuu kuluja ko. seuralle. Näin kaikki seurat, myös vapaaehtoistoimintaan pohjautuvat, sitoutuisivat seuralle kustannuksettomien vuorojen käyttämiseen ja niiden perumiseen. Ko. järjestelmällä varmistettaisiin myös mahdollisesti liikuntavuorojen riittävyys kaikille niitä tarvitseville, kun ns. "hukkavuorot" jäisivät minimiin ja seurat eivät enää pystyisi varaamaan vuoroja itselleen "varmuuden vuoksi".

Lisäksi Kouvolan kaupungilla tulee olla perusteet vuorojen jakamiseen ja kaikilla seuroilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet vuorojen saamiseen ja vuorojen jakamisessa tulee ottaa huomioon toiminnallisesti ja ajallisesti vuorojen sijainti ja kesto sekä lasten ja nuorten ikäryhmä (pienimmät juniorit eivät voi harjoitella myöhäisillassa).


  • Menesty nuuskatta -toimintamalli osaksi kaupungin liikuntatavoitteita

Vuodesta 2019 asti Kouvolassa on toteutettu Kouvolan kärkiseurojen, Kymlin ja Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n yhteistyössä luomaa Menesty Nuuskatta -toimintamallia. Yhteistyömalli on tuottanut mm. yhteiset päihdelinjaukset, koulutusmateriaalia ja neuvoja asian käsittelemiseksi joukkueissa. Sillä saatu merkittäviä tuloksia päihteettömyyskasvatuksen näkökulmasta.

Kampanjasta lisää löydät täältä: https://www.kymli.fi/seura-2/menestynuuskatta/


  • Kouvolasta urheilukaupunki

Kouvola tunnetaan jo urheilukaupunkina, mutta jopa päivittäisessä toiminnassa on havaittavissa seikkoja, jotka eivät urheilukaupunki -imagoa palvele. Sen sijaan urheilukaupunki-imagoa voidaan kasvattaa monilla pienillä ja isoilla toimenpiteillä, joita yllä olevien teemojen (kohdat 1-4) lisäksi ovat: liikuntapaikkasuunnitelma (voi olla osa liikuntapoliittista ohjelmaa), kärkiseurojen tukimalli, urheilu & liikunta osana kaupungin viestintä- ja markkinointistrategiaa - urheilu on iso elinvoima- ja vetovoimatekijä, harrastamisen Suomen malli, liikuntatiedolla johtaminen osaksi kaupungin päätöksentekoa ym. ym. Kuunnellaan Kymliä, seuroja ja mm. seuraparlamenttia päätöksenteossa.


Summa summarum; Kouvola on hyvällä tiellä urheilukaupungin rakentamisessa. Nyt kun tietä ollaan alettu raivaamaan, tulee kaupungin varmistaa raivauskaluston kestävyys ja toiminnan vakaa jatkuvuus.

Sano kyllä liikuntaehdokkaalle: Tätä mimmiä voit äänestää numerolla 33!


Sydän on Kouvolassa. Sydän on oikealla. Yhteisöllinen ja elinvoimainen Kouvola.

Sydäntä ja järkeä,

Nita


Ennakkoäänestys päättyy 8.6.2021. Varsinainen vaalipäivä 13.6.2021.⁣

Äänestää voit ottamalla henkkarit mukaan.⁣